Gia sư sư phạm » Ôn thi đại học

Tuyển Tập Bài Tập Trắc Nghiệm Phần Hóa Học Hữu Cơ LTĐH (Phần I – 3)

[giasudhsphn.com] Tuyển tập các bài tập chuyên đề hóa học hữu cơ hay luyện thi đại học phần hóa học đại cương.

CHUYÊN ĐỀ 1 :    ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ (Câu 41 – 60)

Mời xem: ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ(Câu 21 – 40) (Câu 61 – 80)

Câu 41: Công thức phân tử tổng quát của axit hai chức mạch hở chứa một liên kết đôi trong gốc hiđrocacbon là:

A. CnH2n-4O4.                B. CnH2n-2O4.               C. CnH2n-6O4.              D. CnH2nO4.

Câu 42: Axit mạch hở CnH2n – 4O2 có số lượng liên kết p trong gốc hiđrocacbon là:

A. 0.                                           B. 1.                                        C. 2.                                        D. 3.

Câu 43: Tổng số liên kết p và vòng trong phân tử axit benzoic là:

A. 3.                                           B. 4.                                        C. 5.                                        D. 6.

Câu 44: Số lượng đồng phân ứng với công thức phân tử C6H14

A. 6.                                           B. 7.                                        C. 4.                                        D. 5.

Câu 45: Số lượng đồng phân mạch hở ứng với công thức phân tử C5H10 là:

A. 2.                                           B. 3.                                        C. 6.                                        D. 5.

Câu 46: Số lượng đồng phân cấu tạo ứng với công thức phân tử C5H10 là:

A. 7.                                           B. 8.                                        C. 9.                                        D. 10.

Câu 47: Số lượng đồng phân mạch hở ứng với công thức phân tử C5H8 là:

A. 7.                                           B. 8.                                        C. 9.                                        D. 10.

Câu 48: Số lượng đồng phân chứa vòng benzen ứng với công thức phân tử C9H12 là:

A. 7.                                           B. 8.                                        C. 9.                                        D. 10.

Câu 49: Số lượng đồng phân chứa vòng benzen ứng với công thức phân tử C9H10 là:

A. 7.                                           B. 8.                                        C. 9.                                        D. 6.

Câu 50: Số lượng đồng phân ứng với công thức phân tử C3H5Br3 là:

A. 3.                                           B. 4.                                        C. 5.                                        D. 6.

Câu 51: Số lượng đồng phân ứng với công thức phân tử C3H5Cl là:

A. 3.                                           B. 4.                                        C. 5.                                        D. 6.

Câu 52: Hợp chất C4H10O có số đồng phân ancol và tổng số đồng phân là:

A. 7 và 4.                                   B. 4 và 7.                                 C. 8 và 8.                                D. 10 và 10.

Câu 53: Số lượng đồng phân mạch hở ứng với công thức phân tử C3H6O là:

A. 2.                                           B. 3.                                        C. 4.                                        D. 5.

Câu 54: Số lượng đồng phân mạch hở ứng với công thức phân tử C4H6O2 tác dụng được với NaHCO3 là:

A. 2.                                           B. 3.                                        C. 4.                                        D. 5.

Câu 55: Số lượng đồng phân ứng với công thức phân tử C4H11N là:

A. 7.                                           B. 8.                                        C. 9.                                        D. 10.

Câu 56: Một hợp chất hữu cơ X có khối lượng phân tử là 26. Đem đốt X chỉ thu được CO2 và H2O. CTPT của X là:

A. C2H6.                                    B. C2H4.                                  C. C2H2.                                  D. CH2O.

Câu 57: Một hợp chất hữu cơ A có M = 74. Đốt cháy A bằng oxi thu được khí CO2 và H2O. Có bao nhiêu công thức phân tử phù hợp với A?

A. 4.                                           B. 2.                                        C. 3.                                        D. A.1.

Câu 58: Một hợp chất hữu cơ A có tỉ khối so với không khí bằng bằng 2. Đốt cháy hoàn toàn A bằng khí O2 thu được CO2 và H2O. Có bao nhiêu công thức phân tử phù hợp với A ?

A. 2.                                           B. A. 1.                                  C. 3.                                        D. 4.

Câu 59: Hợp chất X có thành phần % về khối lượng : C (85,8%) và H (14,2%). Hợp chất X là

A. C3H8.                                   B. C4H10.                                 C. C4H8.                                  D. kết quả khác.

Câu 60: Hợp chất X có %C = 54,54% ; %H = 9,1%, còn lại là oxi. Khối lượng phân tử của X bằng 88. CTPT của X là:

A. C4H10O.                                B. C5H12O.                              C. C4H10O2.                D. C4H8O2.

You can leave a response.