Gia sư sư phạm » Học tiếng anh

Ngữ pháp tiếng Anh(Grammar).

[Giasudhsphn.com] – Trung tâm gia sư sư phạm Hà Nội xin giới thiệu với các bạn cách học ngoại ngữ về ngữ pháp tiếng anh Grammar.

I/ Ngữ Pháp tiếng anh cơ bản – Basic Grammar.

 1. Unit 01. Từ loại
 2. Unit 02. Nouns and Ariticles (Danh từ và mạo từ )
 3. Unit 03. Verbs and sentences (Động từ và câu)
 4. Unit 04. Pronouns ( Đại từ)
 5. Unit 05. Simple present tense (Thì hiện tại đơn giản)
 6. Unit 06. Adjectives (Tính từ)
 7. Unit 07. Numbers (Số)
 8. Unit 08. Possessive Case ( Sở hữu cách)
 9. Unit 09. Possessive Adjectives (Tính từ sở hữu)
 10. Unit 10. Possessive pronouns (Đại từ sở hữu)
 11. Unit 11. There is, there are, how many, how much, to have
 12. Unit 12. Infinitive (Dạng nguyên thể)
 13. Unit 13. Object (Túc từ)
 14. Unit 14. Adverbs (Trạng từ)
 15. Unit 15. Can, May, Be able to
 16. Unit 16. Present continuous tense (Hiện tại tiếp diễn)
 17. Unit 17. Questions (Câu hỏi)
 18. Unit 18. Imperative mood (Mệnh lệnh cách)
 19. Unit 19. Future Tense (Thì tương lai)
 20. Unit 20. Date and time (Ngày tháng và thời gian)
 21. Unit 21. Past simple (Thì quá khứ đơn)
 22. Unit 22. My own (Của riêng tôi)
 23. Unit 23. Prepositions (Giới từ)
 24. Unit 24. Comparison of Adjectives and adverbs (So sánh của tính từ và trạng từ)
 25. Unit 25. Perfect Tenses (Thì hoàn thành)
 26. Unit 26. Question tags (Câu hỏi đuôi)
 27. Unit 27. Passive Voice ( Thể bị động)
 28. Unit 28. Relative Clauses (Mệnh đề quan hệ)
 29. Unit 29. -ing and -ed + Clauses
 30. Unit 30. Gerunds (Danh động từ)
 31. Unit 31. Continuous Tenses (Thể tiếp diễn)
 32. Unit 32. Reported Speech (Câu tường thuật)
 33. Unit 33. Also, too
 34. Unit 34. Nouns (Danh từ)
 35. Unit 35. Personal Pronouns (Đại từ nhân xưng)
 36. Unit 36. Relative pronouns ( Đại từ quan hệ )
 37. Unit 37. Indefinite and demonstrative pronouns
 38. Unit 38. Subjunctive mood (Thể bàng cách)
 39. Unit 39. Auxiliary Verbs (Trợ động từ)
 40. Unit 40. Model Verbs (Động từ khuyết thiếu)
 41.  Unit 41. Prefixes and Suffixes (Tiền tố và hậu tố)

II/ Ngữ pháp tiếng anh – Grammar in use.

 1.  Unit 1. Present continuous
 2. Unit 2: Present simple
 3. Unit 3. Present continuous and present simple (1)
 4. Unit 4. Present continuous and present simple (2)
 5. Unit 5. Past simple
 6. Unit 6. Past continuous
 7. Unit 7. Present perfect (1)
 8. Unit 8. Present perfect (2)
 9. Unit 9. Present perfect continuous
 10. Unit 10. Present perfect continuous and simple
 11. Unit 11. How long have you been ?
 12. Unit 12. When? How long? For and Since
 13. Unit 13. Present perfect and past (1)
 14. Unit 14. Present perfect and past (2)
 15. Unit 15. Past perfect
 16. Unit 16.Past Perfect continous
 17. Unit 17. Have and have got
 18. Unit 18. Use to (do)
 19. Unit 19. Present tenses for the future
 20. Unit 20. I am going to do
 21. Unit 21. Will/shall (1)
 22. Unit 22. Will/shall (2)
 23. Unit 23. I will and I am going to do
 24. Unit 24. Will be doing and will have done
 25. Unit 25. When I do/When I have done. When and If
 26. Unit 26. Can, could and be able to
 27. Unit 27. Could do and could have done
 28. Unit 28. Must and can’t
 29. Unit 29. May and might (1)
 30. Unit 30. May and might (2)
 31. Unit 31. Must and have to
 32. Unit 32. Must, musn’t, needn’t
 33. Unit 33. Should (1)
 34. Unit 34. Should (2)
 35. Unit 35. Had better. It’s time …
 36. Unit 36. Can/Could/Would you …?
 37. Unit 37. If I do … and If I did…
 38. Unit 38. If I knew… I wish I new
 39. Unit 39. If I had known… I wish I had known
 40. Unit 40.Would. I wish … would
 41. Unit 41. Passive (1)
 42. Unit 42. Passive (2)
 43. Unit 43. Passive (3)
 44. Unit 44. It is said that …. He is said ..(be) supposed to
 45. Unit 45. Have something done
 46. Unit 46. Report Speech (1)
 47. Unit 47. Reported Speech (2)
 48. Unit 48. Question (1)
 49. Unit 49. Question (2)
 50. Unit 50. Auxiliary Verbs

III/ Ôn tập ngữ pháp tiếng anh.

 1.  Một số ngữ động từ thường gặp
 2. Cách sử dụng giới từ
 3. Khi phó từ đứng đầu câu để nhấn mạnh, phải đảo cấu trúc câu
 4. Chuyển đổi vị trí tân ngữ trực tiếp và gián tiếp
 5. Cấu trúc song song trong câu
 6. Thông tin thừa (redundancy)
 7. Động từ (V-ing, V-ed) dùng làm tính từ
 8. Sử dụng V-ing, to + verb để mở đầu một câu
 9. Đi trước đại từ phải có một danh từ tương ứng với nó
 10. One và You
 11. Cách sử dụng to say, to tell
 12. Sự phù hợp về thời giưa hai vế của một câu
 13. Một số các động từ đặc biệt khác
 14. Những động từ dễ gây nhầm lẫn
 15. Mệnh đề thể hiện sự nhượng bộ
 16. Lối nói bao hàm (inclusive)
 17. Cách dùng Enough
 18. Much, many, a lot of và lots of – trong một số trường hợp khác
 19. Các cụm từ nối mang tính quan hệ nhân quả
 20. Câu bị động (passive voice)
 21. Một số cấu trúc cầu khiến (causative)
 22. Câu phức hợp và đại từ quan hệ
 23. Cách sử dụng một số cấu trúc P1
 24. Cách sử dụng một số cấu trúc P2
 25. Những cách sử dụng khác của that
 26. Câu giả định (subjunctive)
 27. Danh từ dùng làm tính từ
 28. Các dạng so sánh của tính từ và phó từ
 29. Liên từ (linking verb)
 30. Tính từ và phó từ
 31. Cách dùng should trong một số trường hợp cụ thể khác
 32. Dùng trợ động từ để diễn đạt tình huống quá khứ (modal + perfective)
 33. Cách dùng một số trợ động từ hình thái ở thời hiện tại
 34. Câu điều kiện
 35. Các trợ động từ (Modal Auxiliaries)
 36. Câu mệnh lệnh

IV/ Phrasal Verbs(Những mệnh đề động từ).

 1.  What are phrasal verbs?
 2. Phrasal Verb ( A )
 3. Phrasal Verb ( B )
 4. Phrasal Verb ( C )
 5. Phrasal Verb ( D )
 6. Phrasal Verb ( E )
 7. Phrasal Verb ( F )
 8. Phrasal Verb ( G )
 9. Phrasal Verb ( H )
 10. Phrasal Verb ( I )
 11. Phrasal Verb ( J )
 12. Phrasal Verb ( K )
 13. Phrasal Verb ( L )
 14. Phrasal Verb ( M )
 15. Phrasal Verb ( N )
 16. Phrasal Verb ( O )
 17. Phrasal Verb ( P )
 18. Phrasal Verb ( Q )
 19. Phrasal Verb ( R )
 20. Phrasal Verb ( S )
 21. Phrasal Verb ( T )
 22. Phrasal Verb ( U )
 23. Phrasal Verb ( V )
 24. Phrasal Verb ( W )
 25. Phrasal Verb ( X )
 26. Phrasal Verb ( Y )
 27. Phrasal Verb ( Z ).

 

Tags:
You can leave a response.