Gia sư sư phạm » Học tiếng anh

Một số ngữ động từ thường gặp

[Giasudhsphn.com]- Trung tâm gia sư đại học sư phạm Hà Nội xin giới thiệu với các bạn ngữ pháp Tiếng Anh về Một số ngữ động từ thường gặp trong phần ôn tập ngữ pháp.


Đó là những động từ kết hợp với 1, 2 hoặc đôi khi 3 giới từ, khi kết hợp ở dạng như vậy ngữ nghĩa của chúng thay đổi hẳn so với nghĩa ban đầu.

To break off: chấm dứt, cắt đứt, đoạn tuyệt.

To bring up: nêu ra, đưa lên một vấn đề

To call on: yêu cầu / đến thăm

To care for: thích / trông nom, săn sóc (look after)

To check out (of/from) a library: mượn sách ở thư viện về

To check out: điều tra, xem xét.

To check out (of): làm thủ tục để ra (khách sạn, sân bay) <> check in.

To check (up) on: điều tra, xem xét.

To close in (on): tiến lại gần, chạy lại gần

To come along with: đi cùng với

To count on = depend on = rely on

To come down with: mắc phải một căn bệnh

Do away with = get rid of: tống khứ, loại bỏ, trừ khử

To daw up = to draft: soạn thảo (một kế hoạch, một hợp đồng)

To drop out of = to withdraw from: bỏ (đặc biệt là bỏ học giữa chừng)

To figure out: Hình dung ra được, hiểu được.

To find out: khám phá ra, phát hiện ra.

To get by: Lần hồi qua ngày, sống sót qua được

To get through with: kết thúc

To get through to: thông tin được cho ai, gọi được cho (điện thoại), tìm cách làm cho hiểu

To get up: dậy/ tổ chức.

To give up: bỏ, từ bỏ

To go along with: đồng ý với

To hold on to: vẫn giữ vững, duy trì

To hold up: cướp / vẫn giữ vững, vẫn duy trì, vẫn sống bình thường, vẫn dùng được (bất chấp sức ép bên ngoài hoặc sử dụng lâu)

To keep on doing smt: vẫn tiếp tục không ngừng làm gì

To look after: trông nom, săn sóc

To look into: điều tra, xem xét

To pass out = to faint: ngất (nội động từ, không dùng bị động)

To pick out: chọn ra, lựa ra, nhặt ra

To point out: chỉ ra, vạch ra

To put off: trì hoãn, đình hoãn

To run across: khám phá, phát hiện ra (tình cờ)

To run into sb: gặp ai bất ngờ

To see about to: lo lắng, săn sóc, chạy vạy

To take off: cất cánh <> to land

To take over for: thay thế cho

to talk over: bàn soạn, thảo luận về

to try out: thử nghiệm, dùng thử (sản phẩm)

to try out for: thử vai, thử giọng (1 vở kịch, buổi biểu diễn)

To turn in: giao nộp, đệ trình / đi ngủ

To watch out for: cảnh giác, để mắt, trông chừng (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng)

Bảng các động từ bất quy tắc

Present Past Past Participle
be was, were been
become became become
begin began begun
blow blew blown
break broke broken
bring brought brought
build built built
burst burst burst
buy bought bought
catch caught caught
choose chose chosen
come came come
cut cut cut
deal dealt dealt
do did done
drink drank drunk
drive drove driven
eat ate eaten
fall fell fallen
feed fed fed
feel felt felt
fight fought fought
find found found
fly flew flown
forbid forbade forbidden
forget forgot forgotten
forgive forgave forgiven
freeze froze frozen
get got gotten
give gave given
go went gone
grow grew grown
have had had
hear heard heard
hide hid hidden
hold held held
hurt hurt hurt
keep kept kept
know knew known
lay laid laid
lead led led
leave left left
let let let
lie lay lain
lose lost lost
make made made
meet met met
pay paid paid
quit quit quit
read read read
ride rode ridden
ring rang rung
rise rose risen
run ran run
say said said
see saw seen
seek sought sought
sell sold sold
send sent sent
shake shook shaken
shine shone shone
sing sang sung
sit sat sat
sleep slept slept
speak spoke spoken
spend spent spent
spring sprang sprung
stand stood stood
steal stole stolen
swim swam swum
swing swung swung
take took taken
teach taught taught
tear tore torn
tell told told
think thought thought
throw threw thrown
understand understood understood
wake woke (waked) woken (waked)
wear wore worn
win won won
write wrote written

 

Tags:
You can leave a response.