Gia sư sư phạm » Thư viện học

Bài tập vận dụng những hằng đẳng thức đáng nhớ (Tiếp)

 [Giasudhsphn.com] – Bài tập vận dụng những hằng đẳng thức đáng nhớ do trung tâm gia sư sư phạm Hà Nội biên soạn.

Bài tập vận dụng những hằng đẳng thức đáng nhớ (Tiếp).

Bài lần trước chúng ta đã được học và áp dụng làm bài tập về 3 hằng đẳng thức đầu tiên. Vậy lần này chúng ta hãy vận dụng những kiến thức đã được học để vận dụng vào làm bài tập với 2 hằng đẳng thức tiếp theo.

Bài 26 ( SGK. t14, toán 8 tập 1).

Tính:

a) (2x + 3y)³

b) (½x – 3)³.

Lời Giải

a) (2x+ 3y)³  = (2x)³ + 3. (2x)² .3y + 3.2x.(3y)² + (3y)³  = 8x³ + 36x² y + 54xy² + 27y³  .

b) (½x – 3)³ = (½x)³ – 3.(½x)² .3 + 3.½x .3² – 3³ = 1/8 x³ – 9/4 x² + 27/2 x- 27.

Bài 27 (SGK. t14, toán 8 tập 1).

Viết các biểu thức sau dưới dạng lập phương của một tổng hoặc một hiệu:

a)  – x3 + 3x2 – 3x + 1.

b) 8 – 12x2 + 6x2 – x3.

Lời Giải

a)  – x3 + 3x2 – 3x + 1 = -(x3 – 3.x21 + 3.x.12 – 13) = -(x – 1)3

b) 8 – 12x2 + 6x2 – x3 = 23 – 3.22x + 3.2.x2 – x= (2 – x)3 .


Bài 28/trang14 : Tính giá trị của biểu thức.

a) A = x3 + 12x2 + 48x + 64  tại x = 6.

b) A = x3 – 6x2 + 12x – 8      tại x = 22.

Lời Giải

a) A = x3 + 12x2 + 48x + 64 = x3 + 3.x2.4+ 3.x.42 + 43 = (x + 4)3

Khi x = 6 thì : A = (6 + 4)3= 1000.

b) A = x3 – 6x2 + 12x – 8 = x3 – 3.x2.2+ 3.x.22 – 23 = (x – 2)3

Khi x = 22 thì : A = (22 – 2)3= 8000.

Bài 29/trang14

Đáp Án: Nhân Hậu.

 

 

 

You can leave a response.