Gia sư sư phạm » Ôn thi đại học

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LTĐH CHUYÊN ĐỀ HIDROCACBON NO (Phần 1)

[giasudhsphn.com] Tuyển tập các bài tập chuyên đề hóa học hữu cơ hay luyện thi đại học chuyên đề hidrocacbon no. Chuyên đề gồm 70 câu trắc nghiệm từ cơ bản đến nâng cao – phần 1 (câu 1 – 35).

Xem: Hidrocacbon no phần 2

Câu 1: Hợp chất hữu cơ X có tên gọi là: 2 – clo – 3 – metylpentan. Công thức cấu tạo của X là:

A. CH3CH2CH(Cl)CH(CH3)2.                          B. CH3CH(Cl)CH(CH3)CH2CH3.

C. CH3CH2CH(CH3)CH2CH2Cl.                                  D. CH3CH(Cl)CH3CH(CH3)CH3.

Câu 2: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C5H12 ?

A. 3 đồng phân.             B. 4 đồng phân.                       C. 5 đồng phân.                      D. 6 đồng phân

Câu 3: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C6H14 ?

A. 3 đồng phân.             B. 4 đồng phân.                       C. 5 đồng phân.                      D. 6 đồng phân

Câu 4: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C4H9Cl ?

A. 3 đồng phân.             B. 4 đồng phân.                       C. 5 đồng phân.                      D. 6 đồng phân.

Câu 5: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C5H11Cl ?

A. 6 đồng phân.             B. 7 đồng phân.                       C. 5 đồng phân.                      D. 8 đồng phân.

Câu 6:  Phần trăm khối lượng cacbon trong phân tử ankan Y bằng 83,33%. Công thức phân tử của Y là:

A. C2H6.                                    B. C3H8.                                  C. C4H10.                                 D. C5H12.

Câu 7: Công thức đơn giản nhất của hiđrocacbon M là CnH2n+1. M thuộc dãy đồng đẳng nào ?

A. ankan.                                                                                   B. không đủ dữ kiện để xác định.

C. ankan hoặc xicloankan.                                            D. xicloankan.

Câu 8:  a. 2,2,3,3-tetrametylbutan có bao nhiêu nguyên tử C và H trong phân tử ?

A. 8C,16H.                                B. 8C,14H.                              C. 6C, 12H.                D. 8C,18H.

b. Cho ankan có CTCT là:  (CH3)2CH­CH2C(CH3)3. Tên gọi của ankan là:

A. 2,2,4-trimetylpentan.                                                B. 2,4-trimetylpetan.

C. 2,4,4-trimetylpentan.                                                D. 2-đimetyl-4-metylpentan.

Câu 9:  Phản ứng đặc trưng của hiđrocacbon no là

A. Phản ứng tách.          B. Phản ứng thế.                     C. Phản ứng cộng.      D. Cả A, B và C.

Câu 10: Cho iso-pentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ số mol 1 : 1, số sản phẩm monoclo tối đa thu được là:

A. 2.                                           B. 3.                                        C. 5.                                        D. 4.

Câu 11: Iso-hexan tác dụng với clo (có chiếu sáng) có thể tạo tối đa bao nhiêu dẫn xuất monoclo ?

A. 3.                                           B. 4.                                        C. 5.                                        D. 6

Câu 12: Khi cho 2-metylbutan tác dụng với Cl2 theo tỷ lệ mol 1:1 thì tạo ra sản phẩm chính là:

A. 1-clo-2-metylbutan.  B. 2-clo-2-metylbutan.            C. 2-clo-3-metylbutan.            D. 1-clo-3-metylbutan.

Câu 13: Khi clo hóa C5H12 với tỷ lệ mol 1:1 thu được 3 sản phẩm thế monoclo. Danh pháp IUPAC của ankan đó là:

A. 2,2-đimetylpropan.   B. 2-metylbutan.                     C. pentan.                               D. 2-đimetylpropan.

Câu 14: Khi clo hóa metan thu được một sản phẩm thế chứa 89,12% clo về khối lượng. Công thức của sản phẩm là:

A. CH3Cl.                                  B. CH2Cl2.                              C. CHCl3.                               D. CCl4.

Câu 15: Cho 4 chất: metan, etan, propan và n-butan. Số lượng chất tạo được một sản phẩm thế monoclo duy nhất là:

A. 1.                                           B. 2.                                        C. 3.                                        D. 4.

Câu 16: khi clo hóa một ankan có công thức phân tử C6H14, người ta chỉ thu được 2 sản phẩm thế monoclo. Danh pháp IUPAC của ankan đó là:

A. 2,2-đimetylbutan.     B. 2-metylpentan.       C. n-hexan.                             D. 2,3-đimetylbutan.

Câu 17: Khi clo hóa hỗn hợp 2 ankan, người ta chỉ thu được 3 sản phẩm thế monoclo. Tên gọi của 2 ankan đó là:

A. etan và propan.                                                         B. propan và iso-butan.

C. iso-butan và n-pentan.                                              D. neo-pentan và etan.

 Câu 18: Khi brom hóa một ankan chỉ thu được một dẫn xuất monobrom duy nhất có tỉ khối hơi đối với hiđro là 75,5. Tên của ankan đó là:

A. 3,3-đimetylhecxan.                                                   C. isopentan.

B. 2,2-đimetylpropan.                                                    D. 2,2,3-trimetylpentan

Câu 19: Khi cho ankan X (trong phân tử có phần trăm khối lượng cacbon bằng 83,72%) tác dụng với clo theo tỉ lệ số mol 1:1 (trong điều kiện chiếu sáng) chỉ thu được 2 dẫn xuất monoclo đồng phân của nhau. Tên của X là:

        A. 3-metylpentan.                       B. 2,3-đimetylbutan.   C. 2-metylpropan.       D. butan.

Câu 20: Hiđrocacbon mạch hở X trong phân tử chỉ chứa liên kết σ và có hai nguyên tử cacbon bậc ba trong một phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 1 thể tích X sinh ra 6 thể tích CO2 (ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Khi cho X tác dụng với Cl2 (theo tỉ lệ số mol 1 : 1), số dẫn xuất monoclo tối đa sinh ra là:

A. 3.                                           B. 4.                                        C. 2.                                        D. 5.

Câu 21: Khi tiến hành phản ứng thế giữa ankan X với khí clo có chiếu sáng người ta thu được hỗn hợp Y chỉ chứa hai chất sản phẩm. Tỉ khối hơi của Y so với hiđro là 35,75. Tên của X là

A. 2,2-đimetylpropan.   B. 2-metylbutan.                     C. pentan.                               D. etan.

Câu 22: Ankan nào sau đây chỉ cho 1 sản phẩm thế duy nhất khi tác dụng với Cl2 (as) theo tỉ lệ mol (1 : 1): CH3CH2CH3 (a), CH4 (b), CH3C(CH3)2CH3 (c), CH3CH3 (d), CH3CH(CH3)CH­(e)

A. (a), (e), (d).               B. (b), (c), (d).             C. (c), (d), (e).             D. (a), (b), (c), (e), (d)

Câu 23:  Khi thế monoclo một ankan A người ta luôn thu được một sản phẩm duy nhất. Vậy A là:

A. metan.                                                                                   B. etan

C. neo-pentan                                                                D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 24: Sản phẩm của phản ứng thế clo (1:1, ánh sáng) vào 2,2- đimetyl propan là :

(1) CH3C(CH3)2CH2Cl;          (2) CH3C(CH2Cl)2CH3 ;          (3) CH3ClC(CH3)3

A. (1); (2).                                  B. (2); (3).                               C. (2).                          D. (1)

Câu 25: Có bao nhiêu ankan là chất khí ở điều kiện thường khi phản ứng với clo (có ánh sáng, tỉ lệ mol 1:1) tạo ra 2 dẫn xuất monoclo ?

A. 4.                                           B. 2.                                        C. 5.                                        D. 3.

Câu 26: Ankan Y phản ứng với brom tạo ra 2 dẫn xuất monobrom có tỷ khối hơi so với H2 bằng 61,5. Tên của Y là:

A. butan.                                    B. propan.                               C. Iso-butan.               D. 2-metylbutan.

Câu 27: Đốt cháy một hỗn hợp gồm nhiều hiđrocacbon trong cùng một dãy đồng đẳng nếu ta thu được số mol H2O > số mol CO2 thì CTPT chung của dãy là:

A. CnHn, n ≥ 2.                                                              B. CnH2n+2, n ≥1 (các giá trị n đều nguyên).
C. CnH2n-2, n≥ 2.                                                                        D. Tất cả đều sai.

Câu 28: Đốt cháy các hiđrocacbon của dãy đồng đẳng nào dưới đây thì tỉ lệ mol H2O : mol CO2 giảm khi số cacbon tăng.

A. ankan.                                   B. anken.                                 C. ankin.                                 D. aren

Câu 29: Khi đốt cháy ankan thu được H2O và CO2 với tỷ lệ tương ứng biến đổi như sau:

A. tăng từ 2 đến +.    B. giảm từ 2 đến 1.     C. tăng từ 1 đến 2.      D. giảm từ 1 đến 0.

Câu 30: Không thể  điều chế CH4 bằng phản ứng nào ?

A. Nung muối natri malonat với vôi tôi xút.

B. Canxicacbua tác dụng với nước.

C. Nung natri axetat với vôi tôi xút.

D. Điện phân dung dịch natri axetat.

Câu 31: Trong phòng thí nghiệm có thể điều chế metan bằng cách nào sau đây ?

A. Nhiệt phân natri axetat với vôi tôi xút.                    B. Crackinh butan

C. Từ phản ứng của nhôm cacbua với nước.    D.  A, C.

Câu 32:  Thành phần chính của “khí thiên nhiên” là:

A. metan.                                   B. etan.                                    C. propan.                               D. n-butan.

 Câu 33: Xicloankan (chỉ có một vòng) A có tỉ khối so với nitơ bằng 3. A tác dụng với clo có chiếu sáng chỉ cho một dẫn xuất monoclo duy nhất, xác định công thức cấu tạo của A ?

Câu 34: Hai xicloankan M và N đều có tỉ khối hơi so với metan bằng 5,25. Khi tham gia phản ứng thế clo (as, tỉ lệ mol 1:1) M cho 4 sản phẩm thế còn N cho 1 sản phẩm thế. Tên gọi của các xicloankan N và M là:

A. metyl xiclopentan và đimetyl xiclobutan.     B. Xiclohexan và metyl xiclopentan.

C. Xiclohexan và n-propyl xiclopropan.                       D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 35: (A) là chất nào trong phản ứng sau đây ?

A  +  Br2     Br-CH2-CH2-CH2-Br

A. propan.                               B. 1-brompropan.        C. xiclopopan.             D. A và B đều đúng.

You can leave a response.