Gia sư sư phạm » Ôn thi đại học

BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ HIDROCACBON KHÔNG NO – ANKADIEN – ANKIN – TECPEN (Phần 2)

[giasudhsphn.com] Tuyển tập các bài tập chuyên đề hóa học hữu cơ hay luyện thi đại học chuyên đề hidrocacbon không no. Chuyên đề các phần về Anken, Ankadien, Tecpen, Akin. Phần Ankadien, Tecpen, Akin gồm 88 câu, mời các em xem phần 2 (Câu 31 – 60)

Xem: Ankadien – Tecpen – Ankin Phần 1

Ankadien – Tecpen – Ankin Phần 3

Câu 31: Cho sơ đồ phản ứng sau:      CH3-C≡CH + AgNO3/ NH3      X + NH4NO3

X có công thức cấu tạo là?

            A. CH3-CAg≡CAg.                                                    B. CH3-C≡CAg.

            C. AgCH2-C≡CAg.                                                       D. A, B, C đều có thể đúng.

Câu 32: Trong số các hiđrocacbon mạch hở sau: C4H10, C4H6, C4H8, C3H4, những hiđrocacbon nào có thể tạo kết tủa với dung dịch AgNO3/NH3 ?

A. C4H10 ,C4H8.             B. C4H6, C3H4.                        C. Chỉ có C4H6.                      D. Chỉ có C3H4.

Câu 33: Hỗn hợp A gồm hiđro và các hiđrocacbon no, chưa no. Cho A vào bình có niken xúc tác, đun nóng bình một thời gian ta thu được hỗn hợp B. Phát biểu nào sau đây sai ?

 A. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A cho số mol CO2 và số mol nước luôn bằng số mol CO2 và số mol nước khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp B.

B. Số mol oxi tiêu tốn để đốt hoàn toàn hỗn hợp A luôn bằng số mol oxi tiêu tốn khi đốt hoàn toàn hỗn hợp B.

 C. Số mol A – Số mol B = Số mol H2 tham gia phản ứng.

D. Khối lượng phân tử trung bình của hỗn hợp A bằng khối lượng phân tử trung bình của hỗn hợp B.

Câu 34: Chất nào trong 4 chất dưới đây có thể tham gia cả 4 phản ứng: Phản ứng cháy trong oxi, phản ứng cộng brom, phản ứng cộng hiđro (xúc tác Ni, to), phản ứng thế với dd AgNO3 /NH3

A. etan.                          B. etilen.                                  C. axetilen.                              D. xiclopropan.

Câu 35: Câu nào sau đây sai ?

A. Ankin có số đồng phân ít hơn anken tương ứng.

B. Ankin tương tự anken đều có đồng phân hình học.

C. Hai ankin đầu dãy không có đồng phân.

D. Butin có 2 đồng phân vị trí nhóm chức.

Câu 36: Cho các phản ứng sau:

   

Số phản ứng là phản ứng oxi hoá khử là:

            A. 2.                                        B. 3.                                        C. 4.                                        D. 5.

Câu 37: Cho dãy chuyển hoá sau: CH4 ->   A  ->  B  ->  C ->   Cao su buna. Công thức phân tử của B là

            A. C4H6.                                  B. C2H5OH.                C. C4H4.                                  D. C4H10.

Câu 38: Có chuỗi phản ứng sau:

Xác định N, B, D, E biết rằng D là một hidrocacbon mạch hở, D chỉ có 1 đồng phân.

A. N : C2H2 ; B : Pd ; D : C2H4 ; E : CH3CH2Cl.

B. N : C4H6 ; B : Pd ; D : C4H8 ; E : CH2ClCH2CH2CH3.

C. N : C3H4 ; B : Pd ; D : C3H6 ; E : CH3CHClCH3.

D. N : C3H4 ; B : Pd ; D : C3H6 ; E : CHCH2CH2Cl.

Câu 39: Chất nào sau đây không điều chế trực tiếp được axetilen ?

A. Ag2C2.                                B. CH4.                                   C. Al4C3.                                 D. CaC2.

Câu 40: Để làm sạch etilen có lẫn axetilen ta cho hỗn hợp đi qua dd nào sau đây ?

A. dd brom dư.                                                             B. dd KMnO4 dư.

C. dd AgNO3 /NH3 dư.                                                            D. các cách trên đều đúng.

Câu 41: Để nhận biết các bình riêng biệt đựng các khí không màu sau đây: SO2, C2H2, NH3 ta có thể dùng hoá chất nào sau đây ?

A. Dung dịch AgNO3/NH3.                                          B. Dung dịch Ca(OH)2

C. Quì tím ẩm.                                                                   D. Dung dịch NaOH

Câu 42: X là một hiđrocacbon khí (ở đktc), mạch hở. Hiđro hoá hoàn toàn X thu được hiđrocacbon no Y có khối lượng phân tử gấp 1,074 lần khối lượng phân tử X. Công thức phân tử X là

A. C2H2.                                  B. C3H4.                               C. C4H6.                            D. C3H6.

Câu 43: Chất hữu cơ X có công thức phân tử C6H6 mạch thẳng. Biết 1 mol X tác dụng với AgNO3 dư trong NH3 tạo ra 292 gam kết tủa. CTCT của X có thể là

      A. CH ≡CC≡CCH2CH3.                                               C. CH≡CCH2CH=C=CH2.

      B. CH≡CCH2C≡CCH3.                                                          D. CH≡CCH2CH2C≡CH.

Câu 44: Một hiđrocacbon A mạch thẳng có CTPT C6H6. Khi cho A tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được hợp chất hữu cơ B có MB – MA=214 đvC. Xác định CTCT của A ?

            A. CH≡CCH2CH2C≡CH.                                           B. CH3C≡ CCH2C≡CH.

           C. CH≡CCH(CH3)C≡CH.                                            D. CH3CH2C≡CC≡CH.

Câu 45: A là hiđrocacbon mạch hở, ở thể khí (đkt), biết A 1 mol A tác dụng được tối đa 2 mol Br2 trong dung dịch tạo ra hợp chất B (trong B brom chiếm 88,88% về khối lượng. Vậy A có công thức phân tử là

A. C5H8.                                  B. C2H2.                                  C. C4H6.                                  D. C3H4.

Câu 46: 4 gam một ankin X có thể làm mất màu tối đa 100 ml dung dịch Br2 2M. CTPT X là

A. C5H8 .                                   B. C2H2.                               C. C3H4.                         D. C4H6.

Câu 47: X là một hiđrocacbon không no mạch hở, 1 mol X có thể làm mất màu tối đa 2 mol brom trong nước. X có % khối lượng H trong phân tử là 10%. CTPT X  là

A. C2H2.                                    B. C3H4.                                  C. C2H4.                                  D. C4H6.

Câu 48: X là hỗn hợp gồm 2 hiđrocacbon mạch hở (thuộc dãy đồng đẳng ankin, anken, ankan). Cho 0,3 mol X làm mất màu vừa đủ 0,5 mol brom. Phát biểu nào dưới đây đúng

            A. X có thể gồm 2 ankan.                                             B. X có thể gồm2 anken.

            C. X có thể gồm1 ankan và 1 anken.              D. X có thể gồm1 anken và một ankin.

Câu 49: Hỗn hợp X gồm 1 ankin ở thể khí và hiđro có tỉ khối hơi so với CH4 là 0,425. Nung nóng hỗn hợp X với xúc tác Ni  để phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối hơi so với CH4 là 0,8. Cho Y đi qua bình đựng dung dịch brom dư, khối lượng bình tăng lên bao nhiêu gam ?

A. 8.                                           B. 16.                          C. 0.                                        D. Không tính được.

Câu 50: Hỗn hợp A gồm C2H2  và H2 có dA/H2 = 5,8. Dẫn A (đktc) qua bột Ni nung nóng cho đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn ta được hỗn hợp B. Phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp A và dB/H2

            A. 40% H2; 60% C2H2; 29.                                         B. 40% H2; 60% C2H2 ; 14,5.

            C. 60% H2; 40% C2H2 ; 29.                                        D. 60% H2; 40% C2H2 ; 14,5.

Câu 51: Một hỗn hợp gồm etilen và axetilen có thể tích 6,72 lít (đktc). Cho hỗn hợp đó qua dung dịch brom dư để phản ứng xảy ra hoàn toàn, lượng brom phản ứng là 64 gam. Phần % về thể tích etilen và axetilen lần lượt là     

            A. 66%  và 34%.                                                                     B. 65,66%  và 34,34%.          

             C. 66,67%  và 33,33%.                                                       D. Kết quả khác.

Câu 52: Cho 10 lít hỗn hợp khí CH4 và C2H2 tác dụng với 10 lít H2 (Ni, to). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 16 lít hỗn hợp khí (các khí đều đo ở cùng điều kiện nhiệt độ áp suất). Thể tích của CH4 và C2H2 trước phản ứng là

A. 2 lít và 8 lít.                                B. 3 lít và 7 lít.                        C. 8 lít và 2 lít.                        D. 2,5 lít và 7,5 lít.

Câu 53: Cho 28,2 gam hỗn hợp X gồm 3 ankin đồng đẳng kế tiếp qua một lượng dư H2 (to, Ni) để phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau phản ứng thể tích thể tích khí H2 giảm 26,88 lít (đktc). CTPT của 3 ankin là

A. C2H2, C3H4, C4H6.                                                    B. C3H4, C4H6, C5H8.

C. C4H6, C5H8, C6H10.                                                                           D. Cả A, B đều đúng.

Câu 54: Hỗn hợp X gồm propin và một ankin A có tỉ lệ mol 1:1. Lấy 0,3 mol X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu  được 46,2 gam kết tủa. A là

            A. But-1-in.                 B. But-2-in.                            C. Axetilen.                D. Pent-1-in.

Câu 55: Trong bình kín chứa hiđrocacbon X và hiđro. Nung nóng bình đến khi phản ứng hoàn toàn thu được khí Y duy nhất. Ở cùng nhiệt độ, áp suất trong bình trước khi nung nóng gấp 3 lần áp suất trong bình sau khi nung. Đốt cháy một lượng Y thu được 8,8 gam CO2 và 5,4 gam nước. Công thức phân tử của X là

A. C2H2.                                    B. C2H4.                                  C. C4H6.                                  D. C3H4.

Câu 56: Đốt cháy hoàn toàn một ankin X ở thể khí thu được H2O và CO2 có tổng khối lượng là 23 gam. Nếu cho sản phẩm cháy đi qua dung dich Ca(OH)2 dư, được 40 gam kết tủa. Công thức phân tử của X là

A. C3H4.                                                B. C2H2.                                  C. C4H6.                                  D. C5H8.

Câu 57: Đốt cháy hoàn toàn 5,4 gam một hiđrocacbon A rồi cho sản phẩm cháy đi qua bình 1 đựng dd H2SO4 đặc, dư; bình 2 đựng dung dịch Ba(OH)2 dưthấy khối lượng bình 1 tăng 5,4 gam; bình 2 tăng 17,6 gam. A là chất nào trong những chất sau ? (A không tác dụng với dd AgNO3/NH3)

A. But-1-in.                   B. But-2-in.                 C. Buta-1,3-đien.                    D. B hoặc C.

Câu 58: Hỗn hợp X gồm C2H2 và H2 lấy cùng số mol. Lấy một lượng  hỗn hợp X cho đi qua chất xúc tác thích hợp, đun nóng  được hỗn hợp Y gồm 4 chất. Dẫn Y qua bình đựng nước brom thấy khối luợng bình tăng 10,8 gam và thoát ra 4,48 lít khí Z (đktc) có tỉ khối so với H2 là 8. Thể tích O2 (đktc) cần để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y là

A. 33,6 lít.                                 B. 22,4 lít.                               C. 16,8 lít.                               D. 44,8 lít.

Câu 59: Cho 17,92 lít hỗn hợp X gồm 3 hiđrocacbon khí là ankan, anken và ankin lấy theo tỉ lệ mol 1:1:2 lội qua bình đựng dd AgNO3/NH3 lấy dư thu được 96 gam kết tủa và hỗn hợp khí Y còn lại. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y thu  được 13,44 lít CO2. Biết thể tích đo ở đktc. Khối lượng của X là

A. 19,2 gam.                  B. 1,92 gam.                C. 3,84 gam.               D. 38,4 gam.

Câu 60: Một hỗn hợp gồm 2 ankin khi đốt cháy cho ra 13,2 gam CO2 và 3,6 gam H2O. Tính khối lượng brom có thể cộng vào hỗn hợp trên

A. 16 gam.                                 B. 24 gam.                               C. 32 gam.                              D. 4 gam.

You can leave a response.