Gia sư sư phạm » Ôn thi đại học

BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ HIDROCACBON KHÔNG NO – ANKADIEN – ANKIN – TECPEN (Phần 1)

[giasudhsphn.com] Tuyển tập các bài tập chuyên đề hóa học hữu cơ hay luyện thi đại học chuyên đề hidrocacbon không no. Chuyên đề các phần về Anken, Ankadien, Tecpen, Akin. Phần Ankadien, Tecpen, Akin gồm 88 câu, mời các em xem phần 1 (Câu 1 – 30)

Xem: Ankadien – Tecpen – Ankin Phần 2

Câu 1: Số đồng phân thuộc loại ankađien ứng với công thức phân tử C5H

A. 4.                                           B. 5.                                        C. 6.                                        D. 7.

Câu 2: C5H8 có bao nhiêu đồng phân ankađien liên hợp ?

A. 2.                                           B. 3.                                        C. 4.                                        D. 5.

Câu 3: Trong các hiđrocacbon sau: propen, but-1-en, but-2-en, penta-1,4- đien, penta-1,3- đien hiđrocacbon cho được hiện tượng đồng phân cis – trans ?

A. propen, but-1-en.                                                      B. penta-1,4-dien, but-1-en.

C. propen, but-2-en.                                                      D. but-2-en,  penta-1,3- đien.

Câu 4: Công thức phân tử của buta-1,3-đien (đivinyl) và isopren (2-metylbuta-1,3-đien) lần lượt là

A. C4H6 và C5H10.         B. C4H4 và C5H8.                    C. C4H6 và C5H8.                    D. C4H8 và C5H10.

Câu 5: Hợp chất nào trong số các chất sau có 9 liên kết xích ma và 2 liên kết π ?

A. Buta-1,3-đien.                       B. Penta-1,3- đien.      C. Stiren.                                 D. Vinyl axetilen.

Câu 6: Hợp chất nào trong số các chất sau có 7 liên kết xích ma và 3 liên kết π ?

A. Buta-1,3-đien.                       B. Tuloen.                               C. Stiren.                                 D. Vinyl axetilen.

Câu 7: Cho phản ứng giữa buta-1,3-đien và HBr ở -80oC (tỉ lệ mol 1:1), sản phẩm chính của phản ứng là

A. CH3CHBrCH=CH2.                                                 B. CH3CH=CHCH2Br.

C. CH2BrCH2CH=CH2.                                                D. CH3CH=CBrCH3.

Câu 8: Cho phản ứng giữa buta-1,3-đien và HBr ở 40oC (tỉ lệ mol 1:1), sản phẩm chính của phản ứng là

A. CH3CHBrCH=CH2.                                                 B. CH3CH=CHCH2Br.

C. CH2BrCH2CH=CH2.                                                D. CH3CH=CBrCH3.

Câu 9: 1 mol buta-1,3-đien có thể phản ứng tối đa với bao nhiêu mol brom ?

A. 1 mol.                                    B. 1,5 mol.                              C. 2 mol.                                 D. 0,5 mol.

Câu 10: Isopren tham gia phản ứng với dung dịch Br2 theo tỉ lệ mol 1:1 tạo ra tối đa bao nhiêu sản phẩm ?

A. 4.                                           B. 1.                                        C. 3.                                        D. 2.

Câu 11: Isopren tham gia phản ứng với dung dịch HBr theo tỉ lệ mol 1:1 tạo ra tối đa bao nhiêu sản phẩm cộng?

A. 8.                                           B. 5.                                        C. 7.                                        D. 6.

Câu 12: Chất nào sau đây không phải là sản phẩm cộng  giữa dung dịch brom và isopren (theo tỉ lệ mol 1:1) ?

A. CH2BrC(CH3)BrCH=CH2.                          B. CH2BrC(CH3)=CHCH2Br.                    

C. CH2BrCH=CHCH2CH2Br.                          D. CH2=C(CH3)CHBrCH2Br.

Câu 13:  Ankađien A  +  brom (dd)  CH3C(CH3)BrCH=CHCH2Br. Vậy A là

A. 2-metylpenta-1,3-đien.                                             B. 2-metylpenta-2,4-đien.

C. 4-metylpenta-1,3-đien.                                             D. 2-metylbuta-1,3-đien.

 Câu 14: Ankađien B +  Cl2  CH2ClC(CH3)=CH-CH2Cl-CH3. Vậy A là

A. 2-metylpenta-1,3-đien.                                             B. 4-metylpenta-2,4-đien.

C. 2-metylpenta-1,4-đien.                                             D. 4-metylpenta-2,3-đien.

Câu 15: Cho 1 Ankađien A +  brom(dd)  1,4-đibrom-2-metylbut-2-en. Vậy A là

A. 2-metylbuta-1,3-đien.                                               C. 3-metylbuta-1,3-đien.

B. 2-metylpenta-1,3-đien.                                              D. 3-metylpenta-1,3-đien.

Câu 16: Trùng hợp đivinyl tạo ra cao su Buna có cấu tạo là ?

A. (-C2H-CH-CH-CH2-)n.                                             B. (-CH2-CH=CH-CH2-)n.

C. (-CH2-CH-CH=CH2-)n.                                          D. (-CH2-CH2-CH2-CH2-)n.

Câu 17: Đồng trùng hợp đivinyl và stiren thu được cao su buna-S có công thức cấu tạo là

 A. (-CH2-CH=CH-CH2-CH(C6H5)-CH2-)n.    B. (-C2H-CH-CH-CH2-CH(C6H5)-CH2-)n.

C. (-CH2-CH-CH=CH2– CH(C6H5)-CH2-)n.     D. (-CH2-CH2-CH2-CH2– CH(C6H5)-CH2-)n .

Câu 18: Đồng trùng hợp đivinyl và acrylonitrin (vinyl xianua) thu được cao su buna-N có công thức cấu tạo là

 A. (-C2H-CH-CH-CH2-CH(CN)-CH2-)n.                   B. (-CH2-CH2-CH2-CH2– CH(CN)-CH2-)n.

C. (-CH2-CH-CH=CH2– CH(CN)-CH2-)n.                  D. (-CH2-CH=CH-CH2-CH(CN)-CH2-)n .

Câu 19: Trùng hợp isopren tạo ra cao su isopren có cấu tạo là

            A. (-C2H-C(CH3)-CH-CH2-)n .                                   C. (-CH2-C(CH3)-CH=CH2-)n .

B. (-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n.                                   D. (-CH2-CH(CH3)-CH2-CH2-)n .

Câu 20: Tên gọi của nhóm hiđrocacbon không no có công thức chung là (C5H8)n (n ≥ 2) là

            A. ankađien.                B. cao su.                                C. anlen.                                  D. tecpen.

Câu 21: Caroten (licopen) là sắc tố màu đỏ của cà rốt và cà chua chín, công thức phân tử của caroten là

            A. C15H25.                               B. C40H56.                                C. C10H16.                               D. C30H50.

Câu 22: Oximen có trong tinh dầu lá húng quế, limonen có trong tinh dầu chanh. Chúng có cùng công thức phân tử là

A. C15H25.                               B. C40H56.                                C. C10H16.                               D. C30H50.

Câu 23: C4H6 có bao nhiêu đồng phân mạch hở ?

            A. 5.                                        B. 2.                                        C. 3.                                        D. 4.

Câu 24: Có bao nhiêu ankin ứng với công thức phân tử C5H8 ?

A. 1.                                        B. 2.                                        C. 3.                                        D. 4

Câu 25: Ankin C4H6 có bao nhiêu đồng phân cho phản ứng thế kim loại (phản ứng với dung dịch chứa AgNO3/NH3)

A. 4.                                           B. 2.                                        C. 1.                                        D. 3.

Câu 26: Có bao nhiêu đồng phân ankin C5H8 tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 tạo kết tủa 

A. 3.                                           B. 2.                                        C. 4.                                        D. 1.

Câu 27: Ankin C6H10 có bao nhiêu đồng phân phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 ?

            A. 3.                                        B. 4.                                C. 5.                                                D. 6.

Câu 28: Trong phân tử ankin X, hiđro chiếm 11,111% khối lượng. Có bao nhiêu ankin phù hợp

A. 1.                                           B. 2.                                        C. 3.                                        D. 4

Câu 29: Cho ankin X có công thức cấu tạo sau :Tên của X là  

A. 4-metylpent-2-in.      B. 2-metylpent-3-in.    C. 4-metylpent-3-in.   D. 2-metylpent-4-in.

Câu 30: Cho phản ứng :   C2H2   +     H2O     ->       A

A là chất nào dưới đây

A. CH2=CHOH.                        B. CH3CHO.               C. CH3COOH.                       D. C2H5OH.

You can leave a response.